NOVINKY INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ

31.01.2018

Nově akreditované kurzy v naší nabídce

Závislosti a závislostní chování

A2017/0360-SP/PC

Kurz je věnován problematice závislosti na návykových látkách a závislostnímu chování obecně. Kurz obsahuje témata člověk a závislost - aktuální koncepty závislosti. Dále se věnuje vzorcům užívání návykových látek (experimentování, rekreační užívání, škodlivé užívání, problémové užívání, závislost). Část kurzu se týká patologického hráčství. Účastníci poznají diagnostická kritéria závislosti, modely závislosti, služby pro uživatele NL. Sami na sobě si vyzkouší diagnostické dotazníky závislosti.


Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři

A2017/0564-SP/PC/VP

Kurz bude veden formou kombinace přednášky, výkladu spojeného se zážitkovým seminářem. Zážitkové „vložky" budou simulací jednotlivých typů postižení (zrakového, sluchového, tělesného). Důvodem je skutečně si osahat, jaké to je být omezen v oblastech vjemů a pohybu, na druhé straně si frekventanti vyzkouší, jakou podporu postižený člověk vyžaduje.


Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK

A2017/0564-SP/PC/VP

Seminář zprostředkuje účastníkům základní informace o příčinách poruch komunikace, seznámí je s cíli metod alternativní a augmentativní komunikace (AAK), vymezí cílové skupiny uživatelů, pro které jsou metody vhodné. Absolventi se teoreticky v rámci prezentace na fotografiích seznámí s pomůckami a metodami AAK. V konkrétních kazuistikách budou seznámeni s různými problémy a překážkami, které s sebou komunikace skrze AAK přináší. Seminář se bude věnovat cílovým skupinám osob se zdravotním postižením i seniorů.


Verbálně nekomunikující - praktické nácviky metod AAK

 A2017/0563-SP/PC

Seminář verbálně komunikující II. navazuje na základní seminář a rozvíjí témata AAK - účastníci se učí prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností chápat pocity a reakce osob, které nemohou komunikovat verbálně. Seminář ukazuje, jak prakticky využít metody u osob s poruchou komunikace, učí účastníky práci s konkrétními metodami, pomůckami.


Praktický průvodce IP nejenom v pečovatelských službách

A2017/0565-SP/PC

Kurz navazuje na vědomosti získané v primárním vzdělávání či v rekvalifikačním kurzu. Umožní jeho účastníkům propojit teorii s praxí prostřednictvím odkazů na konkrétní příklady ze života poskytovatelů. Umožní jim nahlédnout na individuální plánování z jiného úhlu, který jim přinese při plánování velkou úlevu a pochopení, proč vlastně plánovat. Cílem kurzu je, aby v závěru účastníci mohli s úlevou říci, „vždyť plánování je tak jednoduché a přirozené!“


Adaptační proces klienta v zařízení sociálních služeb

A2017/0728-SP/PC

Účastníkům jsou přiblížena základní teoretická pravidla nastavení a realizace adaptačního procesu klienta. Důraz je kladen na seznámení účastníků s kazuistikami klientů a na souvislost s využitím individuálních plánů při adaptaci. Vzdělávací program seznamuje účastníky i s etikou práce  a s prevencí vzniku závislosti klienta na sociální službě. Přiblížen je i význam spolupráce s rodinou a blízkými osobami klienta.


Lůžko jako rizikový faktor

A2017/0727-SP/PC

Vzdělávací program podává účastníkům nejnovější informace o vzájemném vztahu imobilizačního syndromu, imobility a soběstačnosti. Cílem teoretické části přednášky je vysvětlit problematiku klientů dlouhodobě upoutaných na lůžku, tedy oblast imobilizačního syndromu.


Práce s tělem pro pracovníky v sociálních službách

A2017/0729-SP/PC/VP

Poznejte a změňte své pracovně pohybové stereotypy, zjistěte, jaký vliv na fungování vlastního pohybového aparátu mají nejen jednotlivé pracovní aktivity a činnosti jako je chůze, sed, stání a zvedání břemen, ale i stres a psychické přetížení. Kromě teoretických poznatků dostanete praktický návod, jak pracovat na odstranění  dysbalancí, nebo zvyšování efektivity pohybu v pracovním i mimopracovním prostředí.