Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
15.05.2019
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
Pracovník v soc. službách, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz seznámí účastníky s legislativním ukotvením inspekcí kvality sociálních služeb, s celým průběhem inspekce, jejím předmětem, inspekčním protokolem, s nápravnými opatřeními a rizikovými oblastmi při naplňování standardů kvality a dalšími zákonnými požadavky. Účastníci kurzu získají možnost diskutovat nejobávanější oblasti inspekce z pohledu poskytovatelů apod.

Komunikace v péči o umírající

Datum konání:
15.05.2019
Lektor:
Mgr. Michaela Kaňová
Cílová skupina:
Pracovník v soc. službách, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Komunikace s člověkem ohroženým na životě, je velmi obtížná a vyžaduje řadu podmínek na straně prostředí i na straně pečující osoby. I přes náročnost tématu je rozhovor s umírajícím vrcholem paliativní péče, proto je zásadní se jí učit především k prospěchu klienta.

Opatření omezující pohyb osob a vážně míněný nesouhlas dle zákona o sociálních službách - pro praxi pobytových sociálních služeb

Datum konání:
15.05.2019
Lektor:
Mgr. Vladislav Fryč
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Ředitel
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
4
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz seznámí účastníky nejen s paragrafovým zněním oblastí týkajících se opatření omezujících pohyb osob a vážně míněného souhlasu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i s praxí pro naplnění zákonného ustanovení v souladu s aktualizovanými doporučenými postupy MPSV č. 05/2018 (kterým se nahrazuje doporučený́ postup č. 04/2017, k detencím v zařízeních sociálních služeb) a č. 06/2018 (pro používání opatření omezujících pohyb osob). Součástí semináře bude i případná vzájemná diskuze k tématu nad jednotlivými oblastmi.

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
16.05.2019
Lektor:
Mgr. Vladislav Fryč
Cílová skupina:
Pracovník v soc. službách, Ředitel, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému v různých oblastech.

Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb

Datum konání:
16.05.2019
Lektor:
Bc. Tomáš Grulich
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Ředitel
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
4
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři budete podrobně seznámeni s § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod do problematiky,výklad pojmů, proces kontroly - zahájení kontroly, práva kontrolujícího, povinnosti kontrolujícího, kontrolované oblasti,Podmínky registrace ( § 79 odst. 5 ZSS ), pojistná smlouva ( § 80 ZSS ),povinnost dalšího vzdělávání ( § 111 a § 116 ZSS ), protokol o kontrole, námitky, ukončení kontroly,  spolupráce kontrolních orgánů (§ 25 Kontrolního řádu )

 

Kufr plný vzpomínek - úvod do vzpomínkových aktivit

Datum konání:
20.05.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

„Naučila jsem se vzpomínat až jako stará. Představuji si, že jsem vlak na kolejích a dojíždím téměř na konečnou. Za mnou zůstává mnoho stanic a krajin. Někdy jsem je cestou ani nevnímala, ale teprve teď vidím, že se mi tam líbilo a ráda na ně vzpomínám. Protože mé budoucnosti už zbývá málo, ale minulosti neustále přibývá.“ (Starší ženy)

Základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) v práci s klienty nadužívajícími alkohol

Datum konání:
20.05.2019
Lektor:
Mgr. Roman Pešek
Cílová skupina:
Pracovník v soc. službách, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci kurzu budou mít možnost se seznámit se systémem KBT v léčbě závislostí, budou jim představeny jednotlivé metody práce (např. zvládání bažení po alkoholu, kognitivní restrukturalizace, asertivní dovednosti (např. odmítání alkoholu), terapeutické dopisy, práce s relapsem, práce s členy rodiny aj.), jejich příklady aplikace v praxi a sami účastníci si některé z postupů a metod budou moci vyzkoušet sami na sobě.

Specifika ošetřovatelské péče u klientů s degenerativním onemocněním pohybového aparátu

Datum konání:
20.05.2019
Lektor:
PhDr. Mgr. Miroslava Kubicová Ph.D.
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři

Datum konání:
21.05.2019
Lektor:
Mgr. Eva Kunátová Holečková MBA
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Frekventanti kurzu budou během 8 hodin seznámeni s problematikou zdravotního postižení, ať již po stránce vzniku (primární - sekundární x získané - vrozené), tak po stránce psychologického pohledu (proces akceptace postiženého dítěte, psychická adaptace na získané postižení). Dalším blokem bude rozbor a seznámení frekventantů s jednotlivými typy zdravotního postižení: zrakového, sluchového, tělesného a mentálního. Frekventanti kurzu získají informace o sociálním významu daného postižení, o péči, kterou je nutné postiženým věnovat, způsoby komunikace (alternativní a augmentativní forma). Kurz bude veden formou kombinace přednášky, výkladu spojeného se zážitkovým seminářem. Zážitkové "vložky" budou simulací jednotlivých typů postižení (zrakového, sluchového, tělesného). Důvodem je skutečně si osahat, jaké to je být omezen v oblastech vjemů a pohybu, na druhé straně si frekventanti vyzkouší, jakou podporu postižený člověk vyžaduje.

Verbálně nekomunikující - praktické nácviky metod AAK

Datum konání:
21.05.2019
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Cílová skupina:
Pracovník v soc. službách, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář verbálně komunikující II. navazuje na základní seminář a rozvíjí témata AAK - účastníci se učí prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností chápat pocity a reakce osob, které nemohou komunikovat verbálně. Seminář ukazuje, jak prakticky využít metody u osob s poruchou komunikace, učí účastníky práci s konkrétními metodamii, pomůckami. Seznamuje s počítačovými programy na výrobu komunikačních tabulek, aplikacemi na tablet, které umožnují alternativní komunikaci. Seminář si dává za cíl naučit absolventy v základních parametrech využívat v každodenní práci s neverbálně komunikujícími klienty metody AAK a snadněji s nimi navazovat kontakt i komunikaci. Seznámí se s možnostmi propojovat AAK s dalšími koncepty péče.