Unikátní semináře

Emoce v obrazech

Emoce v obrazech

Seminář je zaměřen na samotný personál a jejich schopnost zvládat a regulovat své vlastní emoce.
Prostřednictvím individuální i skupinové práce absolventi odhalí kořeny vlastních emocí, získají podněty k tomu, jak s nimi nakládat. Součástí kurzu bude opět informačně bohatý teoretický výklad, intenzivní individuální i týmová práce a šest výukových filmů zaměřených na základní emoce podle Paula Ekmana – radost / štěstí, smutek, překvapení, strach, znechucení a hněv.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
Komunikace v obrazech

Komunikace v obrazech

Komunikace, navazování kontaktů a důvěrného vztahu mezi pečujícím personálem a uživateli sociálních služeb jsou základem kvalitně poskytované sociální služby. Přestože se poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s demencí věnují erudici personálu v oblasti komunikace, stále dochází k celé řadě chyb a přešlapů, které mohou stát za neklidem a nespokojeností uživatele služby. V rámci tohoto kurzu se absolvent seznámí s praktickou komunikací s osobami s demencí, a to ve všech třech složkách – verbální, neverbální a paraverbální. Osvojí si takové techniky, které podpoří sociální interakci s uživatelem s demencí, obzvláště pak v té fázi demence, kdy uživatel přestává rozumět slovům. Pro účastníky je přínosná zvolená výuková metoda postavená na teoretickém základu spojeném s krátkými filmy propojená s vysokým poměrem individuální i týmové spolupráce v rámci kurzu.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
Gerontooblek

Proměny stáří a gerontooblek

Od začátku roku 2013 nabízíme unikátní seminář Proměny stáří a geronto-oblek. Geronto-oblek byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními pohybovými, zrakovými i sluchovými. Účastníci si tak na vlastním těle mohou vyzkoušet, jak se cítí klient, o kterého pečují. Seminář je určen všem, kteří pečují o seniory v domovech pro seniory a DOZP.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
demence

Demence v obrazech

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Po promítnutí každé z těchto scének budou následovat dvě předtočené varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní práci.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
Pokojná smrt

Pokojná smrt

Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
etika v obrazech

Etika v obrazech

V sociálních službách zaměřených na péči stále chybí dostatečný rozměr etiky práce se zaměřením na individualitu uživatele, jeho potřeby a hodnoty. V mnoha sociálních službách stále dochází k paušalizaci poskytované péče, pracovníci dostatečně nezohledňují osobnost uživatele, často dochází k zpochybňování očekáváné kvality sociální služby. Nedokáží pracovat s individualitou konkrétního uživatele sociální služby. V rámci tohoto vzdělávacího programu se absolvent seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky - krátkých situačních filmů.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
kufr

Kufr plný vzpomínek

Na semináři se naučíte, jak pracovat se vzpomínkami vašich klientů. Připomínání hezkých momentů ze života seniora, zhodnocení toho, co v životě prožil, dokázal, podporuje totiž jeho svébytnost a důstojnost. Pracovník, který ve své praxi využívá vzpomínkových aktivit, o seniorovi získává řadu informací, které může promítnout do poskytované sociální služby a zvyšovat tak kvalitu jeho života. Spouštěčem vzpomínek může být prakticky cokoliv, nejčastěji se však používají různé předměty, osobní věci seniora, fotografie, vyprávění, ale i vůně, hudba, hmatové a chuťové podněty.

Zobrazit seminář Stáhnout leták
kufr

Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují služby sociální péče a sociálního poradenství osobám nemocným Parkinsonovou nemocí, zajišťují jim pomoc, podporu za účelem prevence sociálního vyloučení, pomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, důstojné prostředí a zacházení a zapojení se v nejvyšší možné míře do běžného života. Seminář je velmi úzce propojený s praxí – lektorka má osobní zkušenost s touto nemocí, druhý lektor je odborník z oblasti zdravotnictví.

Zobrazit seminář Stáhnout leták